ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสุจิต ศรีงาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2552 ปริญญาโท / ศป.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สาขาดุริยางคศาตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2551-2560
2526-2560 โรงเรียนนารีนุกูล ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 จัดตั้งวงดุริยางค์สากลในโรงเรียน
2