ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางใบศรี ปัดน้อย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ดนตรีศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0897218232
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
399/103 หมู่บ้านสาริน10 หมู่12 ตำบลไร่น้อย อำเภิเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
เครื่องราช : ทวีติยาภรณ์ ช้างเผือก
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2521 ประถมศึกษาปีที่6/ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอปลาย โรงเรียนบ้านหนองไหลน้อย/
2526 มัธยมศึกษาปีที่ 6/ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
2528 ป.กศ.สูง/ประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาลัยครูอุบลราชธานี/ดนตรีศึกษา
2530 ครูศาสตร์บันฑิต/ปริญญาตรี วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา/ดนตรีศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2534-2536 โรงเรียนบ้านหนองผือ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อาจารย์ 1
2537-2543 โรงเรียนปทุมราชวงษา จังหวัดอำนาจเจริญกองการมัธยมศึกษา อาจารย์1
2543-2553 โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา จังหวัดสุราษฎ์ธานี อาจารย์ 2
2553-ปัจจุบัน โรงเรียนนารันุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ปี 2560 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรีญเงินกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทชาย ระดับ ม 4-6 ในงานศิลปหัตถกรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต
2 ปี 2559 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรีญทองกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทหญิง ระดับ ม 1-3 ในงานศิลปหัตถกรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ณจังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ
3 ปี 2559 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรีญทองกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงประเภทหญิง ระดับ ม 1-3 ในงานศิลปหัตถกรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ณจังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ
4 ปี 2559 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรีญทองกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทหญิง ระดับ ม 1-3 ในงานศิลปหัตถกรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ณจังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ
5 ปี 2559 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรีญทองกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทชาย ระดับ ม 4-6 ในงานศิลปหัตถกรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ณจังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ
6 ปี 2559 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรีญทองกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงกรุงประเภทชาย ระดับ ม 4-6 ในงานศิลปหัตถกรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
7 ปี 2558 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรีญทองกิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับ ม 4-6 ในงานศิลปหัตถกรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ณ จังหวัดสุรินทร์
8 ปี 2558 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรีญทองกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงประเภทชาย ระดับ ม 1-3 ในงานศิลปหัตถกรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ณ จังหวัดสุรินทร์
9 ปี 2558 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรีญทองกิจกรรมการแข่งขันการเดี่ยวขิม 7 หย่อง ระดับ ม 4-6 ในงานศิลปหัตถกรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ณ จังหวัดสุรินทร์
10 ปี 2558 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรีญทองกิจกรรมการแข่งขันการเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับ ม 4-6 ในงานศิลปหัตถกรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65ณ จังหวัดสุรินทร์
11 ปี 2558 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรีญทองกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทชาย ระดับ ม 1-3 ในงานศิลปหัตถกรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ณ จังหวัดสุรินทร์