ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางรุ่งทิวา ภูมิเขียว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : นาฎศิลป์
เบอร์โทรศัพท์ : 0868705817
อีเมล์ : Roungtiva@live.com
ที่อยู่ :
12 ถ.บูรพาใน ซ.บรพาใน 10 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เครื่องราช : ทช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2528 ปริญญาตรี / ค.บ.(นาฏศิลป์) วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
บรรจุ 19 พค.2524 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ครู2
1 ม.ค.2528 โรงเรียนนาส่วงวิทยา อาจารย์1
1 ต.ค.2532 ช่วยราชการโรงเรียนนารีนุกูล อาจารย์1
15 ส.ค.2540 โรงเรียนนารีนุกูล อาจารย์2
1 ก.พ.2549 โรงเรียนนารีนุกูล ชำนาญการ
29 มี.ค.2553 โรงเรียนนารีนุกูล ชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2555
2 บทเรียนวืดิทัศน์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาศิลปะพื้นฐาน(สาระนาฏศิลป์)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1