ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายการุณย์ พูลเพิ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ศิลป
เบอร์โทรศัพท์ : 0831291894
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
539/10 ม.11 ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2513 ป.7 โรงเรียนจารุพันธ์พิทยา
2515 มศ.1 โรงเรียนเกษมวันวิทยา
2517 มศ.3 โรงเรียนตั้งใจอนุกูลศึกษา
2520 ปวช. โรงเรียนพาณิชยการ อ.เมืองจ.อุบลฯ
2522 ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเพาะช่าง กทม.
2542 คบ.ศิลปศึกษา สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2524 ร.ร.ไร่ใต้ประชาคม อ.พิบูลฯ จ.อุบล ครู 2
2537 - ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล อ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 กรรมการตัดสิน การประกวดวาดภาพวันวิทยาศาสตร์ ระดับรร.
2 ประธานกรรมการ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา 2559