ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางนวลอนงค์ หล่าบรรเทา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เครื่องปั้นดินเผา
เบอร์โทรศัพท์ : 086-7178114
อีเมล์ : -
ที่อยู่ :
42/1 ซ.แจ้งสนิท 15 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
เครื่องราช : ทวีติยาภรณ์ ช้างเผือก
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2520-2523 ม.ศ.3 ร.ร.นารีนุกูล
2544-2528 ป.ว.ส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
2530-2531 ปริญญาโท/ ศษ.บ. วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2534-2539 ร.ร.หนามแท่งพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพพระราชกรณียกิจรัชกาลที่ 7 ระดับชั้น ม.4-6 เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 5 กันยายน 2560 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพสีไทยเอกรงค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
3 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558