ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอุษณี แสงสุข
ตำแหน่ง : ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : สุขศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0899146149
อีเมล์ : krunoi5662@gmail.com
ที่อยู่ :
17 ชยางกูร 19 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2546 ปริญญาโท / การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ /สุขศึกษา
2531 ปริญญาตรี / ศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง / สุขศึกษา
2527 ป.กศ.สูง วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง / คณิตศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
3 ส.ค.พ.ศ.2535 - 8 ม.ค.2558 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่จังหวัดอุบลราชธานี
2 รางวัลบุคลากรดีเด่น สังกัด สพม.29 เนื่องในงานวันครู ปี 2560
3 โรงเรียนนารีนุกูลต้นแบบโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559
4 ครูผู้ฝึกสอนกีฬายิงปืน ประเภทปืนสั้นอัดลม ตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานี กีฬานักเรียนนักศึกษา ประจำปี 2560
5 ครูผู้ฝึกสอนนักกีฬาปันจักสีลัต ประเภทร่ายรำ รางวัลเหรียญเงิน กีฬานักเรียนนักศึกษา แห่งประเทศไทย ปี 2559