ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางลักษมี แถมพันธ์
ตำแหน่ง : ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0973430198
อีเมล์ : laksamee2503@gmail.com
ที่อยู่ :
1 ซอย 1/3 ถนนสุขาสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
เครื่องราช : จักรพรรดิมาลา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2557 ปริญญาโท/ ศษ.ม. มหาวิทยาลัยราชธานี/ บรหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
16 พค.2526 - ปัจจุบัน รร.ศรเมืองวิทนาคาร,รร.พิบูลมังสาหาร,รร.นารีนุกูล ครู2, อาจารย์1 ระดับ3,ครูชำนาญการพิเศษ
16 พค.2526 - ปัจจุบัน รร.ศรเมืองวิทนาคาร,รร.พิบูลมังสาหาร,รร.นารีนุกูล ครู2, อาจารย์1 ระดับ3,ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้ฝึกสอนกีฬายิงปืน