ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางพิกุล เทพพิพิธ
ตำแหน่ง : ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การศึกษาผู้ใหญ่
เบอร์โทรศัพท์ : 0819666140
อีเมล์ : pikoon12@hotmail.com
ที่อยู่ :
34/1 ถนนเทศบาล 9.(แสนสำราญ) อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2523 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /ป.กศ.สูง วิทยาลัยพลศึกษาศรีสะเกษ
2525 ปริญญาตรี/ศศบ.(พลศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
2541 ปริญญาโท/กศ.ม. มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ ประสานมิตร/การศึกษาผู้ใหญ่
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2525-2527 โรงเรียนโพธิ์ชัยวิทยา อ.หัวตะพาน จ.อุบลราชธานี อาจารย์ 1
2527-2535 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี อาจารย์ 2
2535-2560 โรงเรียนนารีนุกูล ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล