ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางพิรุณ ทองกลม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9559235
อีเมล์ : piroontk41@gmail.com
ที่อยู่ :
88ถนน พโลชัย ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
เครื่องราช : ท.ม. และ ท.ช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2535 ปริญญาตรี/ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) วิทยาลัยครูอุบลราชธานี/สังคมศึกษา
2559 ปริญญาโท/ ครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี /การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.2538 - 2545 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี อาจารย์ 1 ระดับ 3
พ.ศ.2545 - ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ปี2558
2 ครูผู้สอนโครงงานคุณธรรม ระดับเหรียญทอง ระดับภาค ปี2554
3 ได้รับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ของคุรุสภา ปี 2554
4 ครูดีเขตพื้นที่ สาขา สังคมศึกษา สพท.อบ.1 ปี2548