ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวลำใย แจ่มใส
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ : 0868721314
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2524 ปริญญาตรี ครุศาสตร์ วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ สังคมศึกษา
2538 ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต(ทางพัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2525 โรงเรียนบ้านคู่ อำเภอกันทรารมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ อาจารย์ 1 ระดับ 3
2527 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ อาจารย์ 1 ระดับ 3
2536 โรงเรียนนารีนุกูล อาจารย์ 2 ระดับ 4
2560 โรงเรียนนารีนุกูล ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล