ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางยุพาภรณ์ กีฬา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2533 ปริญญาตรี (ศษ.บ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / สังคมศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2521-2527 โรงเรียนตระการพืชผล อำเภอตระการ ครู 2 - อาจารย์ 1
2528 - 2537 โรงเรียนวิจิตราพิทยา -สนง.สามัญศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ,สนงสามัญศึกษาจังหวัดมุกดาหาร อาจารย์ 1 - อาจารยื 2
2538 -2539 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สนงสามัญศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ อาจารย์ 2
2540-2560 โรงเรียนนารีนุกูล อาจารย์ 2 - อาจารย์ 3
2528 - 2537 โรงเรียนวิจิตราพิทยา -สนง.สามัญศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ,สนงสามัญศึกษาจังหวัดมุกดาหาร อาจารย์ 1 - อาจารย์ 2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 หนึ่งแสนครูดีปี2555
2 ครูดีเด่นไม่มีวันลาปี2532
3 ครูดีในดวงใจนักเรียน ปีการศึกษา 2548