ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางหนูเพียร ปรุโปร่ง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0837979575
อีเมล์ : ์nu_pean@yahoo.co.th
ที่อยู่ :
18/1 ซอยแจ้งสนิท 6 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เครื่องราช : ท.ช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2527 ปริญญาตรี/การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม/สังคมศึกษา
2555 ปริญญาโท/ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี/การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2525-2526 โรงเรียนบ้านตาด ตำบลหนองหว้า อำเภอพนา จังหวัดอุบลราชธานี ครู 2
2527-2529 โรงเรียนบ้านดอนชาด ตำบลหนองหว้า อำเภอพนา จังหวัดอุบลราชธานี ครู 2
2530-2546 โรงเรียนบ้านหนองช้าง (ประชาสามัคคี) ตำบลหนองช้าง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี อาจารย์ 1
2547-2549 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ครู คศ 3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
2550-2560 โรงเรียนนารีนุกูล 102 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ครู คศ 3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ได้รับรางวัลครูที่ปรึกษานักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการแข่งขัน ASEAN QUIZ CHAMP OF CHAM ปี 2558
2 ได้รับรางวัลครูที่ปรึกษากลุ่มผลิตสื่อคุณธรรม โรงเรียนนารีนุกูล ชื่อผลงาน "สิ่งที่เป็น" ปี 2557
3 ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2556
4 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.1-ม.6 รางวัลระดับภาค ปี 255-2557