ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายชิติสรรค์ ไชยคุณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0823206591
อีเมล์ : kruwuthi.chitisan@gmail.com
ที่อยู่ :
41 ม. 14 ต.หนองหว้า อ. เบญจลักษ์ จ. ศรีสะเกษ 33110
เครื่องราช : -
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2551 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
เ ริ่ม 11 ธันวาคม 2558 โรงเรียนนารีนุกูล (ปัจจุบัน) ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล