ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ว่าที่ ร.ต.กมลศักดิ์ ทองกลม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9493550
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
90 ถนน พโลชัย ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
เครื่องราช : ท.ม. , ท.ช. และ ร.จ.พ.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2551 ปริญญาโท/ ครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี /การบริหารการศึกษา
2531 ปริญญาตรี/ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) วิทยาลัยครูอุบลราชธานี/วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้ปฏิบัติการสอน ครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น รับจากผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงศึกษาธิการ ปี2552
2 ครูผู้สอนโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับชาติ ปี2555
3 ครูผู้สอนโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับเหรียญทอง ระดับภาค ปี2554
4 ได้รับรางวัล พ่อตัวอย่างแห่งชาติ เมื่อ 5 ธันวาคม 2559
5 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น ของคุรุสภา ปี2557
6 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ของคุรุสภา ปี2554
7 ครูดีในดวงใจ ระดับเหรียญทอง สพท.อบ.1 ปี 2550
8 ครูดีเขตพื้นที่ สพท.อบ.1 ปี2548
9 ครูผู้สอนวิทยาศาตร์ดีเด่น ครูต้นแบบ ได้รับรางวัลครูเกียรติยศ ระดับประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ปี2545