ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางเครือวัลย์ ตุ้มสังข์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาชีววิทยา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ชีววิทยา
เบอร์โทรศัพท์ : 0812650464
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2554 ปริญญาโท วทม. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาศาสตร์ศึกษา (ชีววิทยา)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2523-2560 โรงเรียนนารีนุกูล ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูที่ปรึกษา การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ม.อุบลราชธานี