ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวเบญจพร อินทรสด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
ครูประจำสาขาวิชาเคมี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : เคมี
เบอร์โทรศัพท์ : 0856333688
อีเมล์ : ้home_chem@hotmail.com
ที่อยู่ :
44 หมู่ 18 ซอยรุ่งเรือง ถนนชยางกูร ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เครื่องราช : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 ปริญญาตรี /(วท.บ.เคมี) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / คณะวิทยาศาสตร์ (เคมี)
2550 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2554 ปริญญาโท (วท.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาเคมี) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาเคมี)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 สิงหาคม 2550 โรงเรียนดงยางวิทยาคม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ครูผู้ช่วย
7 มกราคม 2551 โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ครูผู้ช่วย
1 สิงหาคม 2552 โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ครู คศ.1
7 ธันวาคม 2554 โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ครู คศ.2
22 ธันวาคม 2559 โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จนถึงปัจจุบัน ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมโนมติที่คลาดเคลื่อน เรื่อง รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ ด้วยการสืบเสาะแบบแนะนำกับการสืบเสาะสำเร็จรูป
2 รายงานการพัฒนาชุดการสอน เคมีอินทรีย์ รายวิชา เคมี4 รหัสวิชา ว30224 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6