ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสุวิมล โคตรคันทา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ฟิสิกส์
เบอร์โทรศัพท์ : 0818774134
อีเมล์ : -
ที่อยู่ :
600/6 ถ. สรรพสิทธิ์ ต. ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เครื่องราช : ทช
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2524 ปริญญาตรี /(คบ.ฟิสิกส์) วิทยาลัยครูอุบลราชธานี/ฟิสิกส์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 ก.พ. 2523 โรงเรียนพนาศึกษา ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1