ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายพนัส แก่นอาสา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3 รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯฝ่ายห้องเรียนพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0839337756
อีเมล์ : panas@narinukun.ac.th
ที่อยู่ :
16 ซ.ชยางกูร 11 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2550 ปริญญาตรี /(วท.บ.ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร์
2557 ปริญญาโท (วท.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2551 โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา ครูผู้ช่วย
2553 โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา ครู คศ.1
2557 โรงเรียนนารีนุกุล ครู ชำนาญการ คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับภาค