ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายบุญเกิด ไชยวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0868719868
อีเมล์ : ิboonkird@narinukun.ac.th
ที่อยู่ :
59 หมู่ 2 ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
เครื่องราช : ทช
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2537 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปทุมพิทยาคม
2542 ครุศาสตรบัณฑิต/วิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะครุศาสตร์
2549 ครุศาสตรมหาบัณฑิต/การพัฒนาการหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะครุศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
13 พฤศจิกายน 2543 โรงเรียนหนองสามขาวิทยาคม อาจารย์ 1 ระดับ3
12 มีนาคม 2547 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา ครู คศ.2
1 มิถุนายน 2555 โรงเรียนนารีนุกูล (ปัจจุบัน) ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล