ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานห้องเรียนพิเศษ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางกัลยา ตาน้อย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3(ครูชำนาญการพิเศษ)
รองหัวหน้าสำนักงานห้องเรียนพิเศษ
ครูประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0872594769
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
20 ซอยชยางกูร42.1อำเภอ เมือง จังหวัด อุบลราชธานี
เครื่องราช : ท.ช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2528 ปริญญาตรี วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
10 พ.ค.2528 โรงเรียนบ้านหนองพะแนง อาจารย์ 1 ระดับ 3
1 ก.ย. 2529 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาคม อาจารย์ 1 ระดับ 3
1 ต.ค. 2536 โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม อาจารย์ 2
1 ต.ค. 2546 โรงเรียนนารีนุกูล จ.อุบลราชธานี อาจารย์ 2 ระดับ 7
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล