ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายประศาสตร์ พวงผกา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การสอนคณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0878682979
อีเมล์ : prasartp@gmail.com
ที่อยู่ :
311 หมู่ 10 ต.ปทุม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
เครื่องราช : ทช
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2529 ปริญญาโท/ศศ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/การสอนคณิตศาสตร์
2525 ปริญญาตรี/กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม/คณิตศาสตร์
2520 อนุปริญญา/ป.กศ. วิทยาลัยครูอุบลราชธานี/-
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
17 พ.ค.2525 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร อาจารย์ 1 ระดับ 3
22 เม.ย.2543 โรงเียนนารีนุกูล อาจารย์ 2 ระดับ 7
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล