ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางกนกรัตน์ โคตรสมบัติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2519 ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอาเวมารีอา
2523 ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยครูอุบลราชธานี เอกคณิตศาสตร์
2527 ศึกษาศาสตร์บัณฑิต เอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.2525 - พ.ศ.2528 โรงเรียนพนาศึกษา ครู 2
พ.ศ.2529 - พ.ศ.2539 โรงเรียนปทุมพิทยาคม อาจารย์ 1
พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล