ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสัมฤทธิ์ ภูธา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2530 ปริญญาตรี/คบ. วิทยาลัยครูอุบลราชธานี/การวัดผลการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2523 - 2530 โรงเรียนเขมราฐพิมยาคม อาจารย์ 1
2523 - 2530 โรงเรียนเขมราฐพิมยาคม อาจารย์ 1
2531 - 2538 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อาจารย์ 1
2538 - 2547 โรงเรียนนารีนุกูล2 อาจารย์ 2
2538 - 2547 โรงเรียนนารีนุกูล2 อาจารย์ 2
2547 - 2560 โรงเรียนนารีนุกูล อาจารย์ 3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ตรรกศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ตรรกศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4