ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางวิไลวรรณ ลิ้มจิตรกร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0953811059
อีเมล์ : vilaivanlim@gmail.com
ที่อยู่ :
62 ถนนชยางกูร ซอยชยางกูร 10.2 อำเภอเมืองอุบลราชธานี 34000 จังหวัดอุบลราชธานี
เครื่องราช : ท.ช
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2525 ระดับปริญญาตรี (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (คณิตศาสตร์)
2548 ค.ม. (การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2523-2528 โรงเรียนอำนาจวิทยาคม อาจารย์ 1
2529-2547 โรงเรียนวิจิตราพิทยา อาจารย์ 2
2547-ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล