ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางทิพนาถ ธรรมชอบ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0872-244-8976
อีเมล์ : thippanat@gmail.com
ที่อยู่ :
299 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
เครื่องราช : ท.ช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2555 วท.ม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
2536 ค.บ. วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2537 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม อาจารย์ 1 ระดับ 3
2547 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร อาจารย์ 2 ระดับ 5
2557 โรงเรียนนารีนุกูล ครู ค.ศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล