ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอรนุช เอื้ออารีเลิศ
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0804872542
อีเมล์ : 0ranuch033@G.mail.com
ที่อยู่ :
12/2 บูรพาใน อ.เมือง จ. อุบลราชธานี
เครื่องราช : ท.ช
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ. 2525, ค.บ. วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปีการศึกษา 2554 โรงเรียน นารีนุกูล ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 งานวิจัยเรื่่อง การแก้ปัญหาการคัดลายมือของนักเรียนชั้น ม.1
2
3