ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางเฉลยสุข จันทร์ประจำ
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0872543202
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
685-687 ถ.ชยางกูร ตำบลในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เครื่องราช : ทช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2523 ปริญญาตรี / ค.บ. วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2553 โรงเรียน นารีนุกูล ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
2524 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม อ.โนนคูณ จ. ศรีสะเกษ อาจารย์ 1 ระดับ 3
13 มิถุนายน 2553 โรงเรียนนารีนุกูล ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
13 พฤษภาคม 2524 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม อ.โนนคูณ จ. ศรีสะเกษ อาจารย์ 1 ระดับ 3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 พัฒนาการทางสังคม ปลูกฝังค่านิยมความรับผิดชอบ