ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางเครือวัลย์ บุญรมย์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0810676019
อีเมล์ : -
ที่อยู่ :
211/66 หมู่18ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี
เครื่องราช : ทช
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2532 ค.บ. ภาษาไทย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2526 บรรจุรับราชการ ตำแหน่งครู 2 รร.เขื่องในพิทยาคาร อ.เขื่องใน จ. อุบล ปี 2537 อาจารย์ 2 รร. ปทุมพ รร.นารีนุกูล ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 บทเรียนสำเร็จรูปกาพย์ เรื่องพระไชยสุริยาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1