ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสมศรี อุทัยพันธ์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0813213350
อีเมล์ : somsri-23@hotmail.com
ที่อยู่ :
4032 หมู่ 4 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เครื่องราช : ท.ช
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2554 ปริญญาโท/ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.บ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2527-2560 โรงเรียนนารีนุกูล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 เอกสารประกอบการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีระดับ ม.2