ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวผกาแก้ว เอกก้านตรง
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : กศ.ม.การบริหารการศึกษา
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 087-686-3060
อีเมล์ : ms.kaew05@gmail.com
ที่อยู่ :
99/2 หมู่ 11 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 45000
เครื่องราช : -
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2555 ปริญญาโท กศ.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง /การบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
9 พ.ย. 52- ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ครู
9 พ.ย.52-ปีปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ครู วิทยฐานะชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 งานวิจัย การศึกษาเจตคติที่มีต่อวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2