ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางพร้อมพร ไตรศิวะกุล
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0813890352
อีเมล์ : promporn91@gmail.com
ที่อยู่ :
274 หมู่ 16 ซอยจิตสง่า ถนนอุบล-ตระการ ตำบลไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
เครื่องราช : ท.ช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2526 ปริญญาตรี/ค.บ. วิทยาลัยครูอุบลราชธานี/วิชาเอกภาษาไทย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2 ธันวาคม 2526-1 มกราคม 2532 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อาจารย์ 1
1 มกราคม 2532 - ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ
2 บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ