ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสุนันท์ เผ่าภูรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5819964
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
10 ซอยสมเด็จ4 ถนนสมเด็จ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เครื่องราช : จม.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2527 ปริญญาตรี / คบ. วิทยาลัยครูอุบลราชธานี / ภาษาไทย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2522-2560 โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษารายกรณีเด็กหญิงภัทรกนิษฐ์ โพธิ์วงศ์