ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวภรณ์นภัส กนกชยพร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0629053665
อีเมล์ : tracha07@gmail.com
ที่อยู่ :
21 ชยางกูร 34 อำเภอเมือง อุบลราชธานี
เครื่องราช : ทช
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2530, 2540 กศ.บ.,ศษ.ม. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2530 บรรจุรับราชการ อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านน้ำขุ่น อ.น้ำยืน อุบล พ.ศ. 2531 สอบโอนไปสังกัดกรมสามัญศึกษา รร.ตระกูลประเทืองวิทยาคม จังหวัดยโสธร ปี 2534 อาจารย์ 1- 2ย้ายไปโรงเรียนนาเยียศึกษา อุบล ปี 2550 ตำแหน่งครูชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ย้ายไปโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อุบล ปี2556 ครูชำน ครู ชำนาญการพิเศษ
2556-ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 วิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับทุน สวช. ครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ระดับเหรียญทอง ครู Master teacher ระดับม.ต้น สำนักทดสอบกระทรวงศึกษาธิการ
2 งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการอ่านออกเสียงวรรณยุกต์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ซ่อมเสริม)