ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวภรณ์นภัส กนกชยพร
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0629053665
อีเมล์ : tracha07@gmail.com
ที่อยู่ :
21 ชยางกูร 34 อำเภอเมือง อุบลราชธานี
เครื่องราช : ทช และ เหรียญจักรพรรดิมาลา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2540 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร การสอนภาษาไทย
2530 ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ภาษาไทย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2550 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ครูชำนาญการพิเศษ
2556-ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล ครูชำนาญการพิเศษ
2530 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม ยโสธร อาจารย์ 1 ระดับ 3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้
2 ครูต้นแบบ เหรียญทอง
3 ครู Master teacher (การทดสอบวัดความรู้ครูระดับประเทศ จากกระทรวงศึกษาธิการ )
4 ครูดีเด่น ภาษาไทย
5 วิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับทุน สวช. ครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ระดับเหรียญทอง ครู Master teacher ระดับม.ต้น สำนักทดสอบกระทรวงศึกษาธิการ
6 งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการอ่านออกเสียงวรรณยุกต์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ซ่อมเสริม)