ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางแจ่มจิตต์ แสงจันทร์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 094-2837232
อีเมล์ : ่jamjit.2508.jj@gmail.com
ที่อยู่ :
56/4 ซอยชยากูร 42 ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เครื่องราช : จช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2553 ปริญญาโท / ศษ.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง / การสอนภาษาไทย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2538-2560 โรงเรียนนารีนุกูล ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการเปรียบเทียบการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มนักเรียนที่เรียนด้วยตนเองและกลุ่มนักเรียนที่เรียนกับครูผู้สอน