ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางจินตนา สื่อยรรยงศิริ
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0817905036
อีเมล์ : Jin.sueyanyongsiri@gmail.com
ที่อยู่ :
4 ซอยชยางกูร 24 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
เครื่องราช : ทช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2525 ค.บ. วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
3 ก.ค.2521-ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ครู ชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 งานวิจัย การศึกษาเจตคติที่มีต่อวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5