ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางพรพิมล สอนอาจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0898473708
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
189/2 หมู่ 15 บ.นาคำ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
เครื่องราช : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2524 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีนนทบุรี
2528 ปริญญาตรี/กศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2528-2547 โรงเรียนบัวงามวิทยา อาจารย์ 1 ระดับ 3 - อาจารย์ 2 ระดับ 7
2547-2550 โรงเรียนเดชอุดม ครู คศ.2
2550-2552 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม ครู คศ.2
2552-ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูแกนนำอบรม Boot Camp cohort 8 ศูนย์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช