ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางณัฐวดี วรสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทรศัพท์ : 0817300767
อีเมล์ : wworasuk@ymail.com
ที่อยู่ :
24/51 ถ.สุขาสงเคราะห์ ซ.สุขาสงเคราะห์11 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เครื่องราช : ทช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2550 ปริญญาโท การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (TEFL)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2535-2560 โรงเรียนนารีนุกูล ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล