ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางปัทมา โหตระไวศยะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7905205
อีเมล์ : lek.pata@gmail.com
ที่อยู่ :
322 ถนนเขื่อนธานี อ.เมือง จ. อุบลราชธานี 34000
เครื่องราช : ร.จ.พ. (เหรียญจักรพรรดิมาลา)
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2524 ปริญญาตรี / กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต บางแสน ชลบุรี / การศึกษาบัณฑิต
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
9 กันยายน 2525 - 1 ตุลาคม 2529 โรงเรียนนาหว้าวิทยาคม อาจารย์ 1
1 ธันวาคม 2529 - 31 มีนาคม 25351 ตุลาคม 2534 โรงเรียนเดชอุดม อาจารย์ 2
1 เมษายน 2537 - 1 ตุลาคม 2547 โรงเรียนนารีนุกูล อาจารย์ 2
31 มีนาคม 2554 - ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล ครู วิทยะครูชำนาญการพิเศษ
24 ธันวาคม 2547 - 30 มีนาคม 2553 โรงเรียนนารีนุกูล ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2545
2 ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2555
3 รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ของกรมสามัญศึกษา ประจำปี 2545
4 รางวัลครูที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประเภทครูผู้สอน ประจำปี 2545
5 รางวัล ครูผู้ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่น ประจำปี 2545
6 ครูผู้ประพฤติตนมัีจรรยามารยาทดีเด่นตามระเบียบคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณครู พศ. 2545