ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางประกอบ ภูสิงห์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0817608901
อีเมล์ : prakob_poosing@hotmail.com
ที่อยู่ :
102/21 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เครื่องราช : ตช. ตม. ทช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2521 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูชั้นสูง /ปกศ.สูง วิทยาลัยครูอุบลราชธานี /สาขาภาษาอังกฤษ
2526 ปริญญาตรี / ครุศาสตร์บันฑิต(ค.บ.) วิทยาลัยครูสวนดุสิต/สาขาภาษาอังกฤษ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล