ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางวิไลวรรณ มีศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0818779829
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2521 ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2522 - 2560 โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนารีนุกูล
2 เลขานุการ นารีนุกูลสมาคม โรงเรียนนารีนุกูล