ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางปัทมาพัธส์ จันทร์เพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2548 ปริญญาโท / ศศ.บ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / การเรียนการสอนภาาาอังกฤษเป็นภาาาต่างประเทศ
2548 ปริญญาโท / ศศ.บ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / การเรียนการสอนภาาาอังกฤษเป็นภาาาต่างประเทศ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2531-2541 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาจารย์ 1 ระดับ 3
2541-2544 โรงเรียนอ่างศิลา อ.2 ระดับ 6
2544-2548 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 อ. 2 ระดับ 7
2548-2560 โรงเรียนนารีนุกูล ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล