ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางชุติกาญจน์ เหมพันธุ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทรศัพท์ : 0897323843
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
57 ซ.พนม 9 ถ.พนม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เครื่องราช : ทช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2526 ศษ.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2521-2531 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด นักวิชาการสหกรณ์
16 ธันวาคม 2534 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา จังหวัดอุบลราชธานี อาจารย์ 1 ระดับ 3
2 มิถุนายน 2537 โรงเรียนเทพา จังหวัดสงขลา อาจารย์ 1 ระดับ 3
7 เมษายน 2543 โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม จังหวัดสงขลา อาจารย์ 1 ระดับ 5
7 กรกฎาคม 2546 โอนไปสังกัด สพฐ. ตามระเบียบบริหารราชการ พ.ศ. 2546 อาจารย์ 1 ระดับ 5
16 มิถุนายน 2549 ช่วยปฏิบัติราชการโรงเรียนนารีนุกูล ครู คศ.2
31 มีนาคม 2552 โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูแกนนำ
2 หนึ่งแสนครูดี