ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุภรา สุขวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ภาษาศาสตร์การศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0872494936
อีเมล์ : suphara.su@gmail.com
ที่อยู่ :
253 บ.โนนหงษ์ทอง ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
เครื่องราช : ทม.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2537 ปริญญาโท/กศ.ม. มศว.ประสานมิร/ภาษาศาสตร์การศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2527-2560 โรงเรียนนารีนุกูล ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล