ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวเสาวนีย์ เขียนดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ.2540 ปริญญาโท (ศศ.ม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร/การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
พ.ศ.2529 ปริญญาตรี/การศึกษาศาสตร์บัณฑิต (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม/ภาษาอังกฤษ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2530-2531 โรงเรียนนาหว้าใต้ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี อาจารย์ 1 ระดับ 3
2531-2536 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร อาจารย์ 1 ระดับ 4
2536-2550 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ครู คศ.2
2550- ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูดีเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี ระดับเหรียญทอง
2 ครูดีในดวงใจ