ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางอาภัสรี พลศักดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0817255426
อีเมล์ : apat_song@hotmail.com
ที่อยู่ :
370/3 หมู่11 ซอยสินอุดม ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
เครื่องราช : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2528 ปริญญาตรี / ครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูสวนสุนันทา / สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2ม.ค.2529- 7เม.ย.2534 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี อาจารย์1 ระดับ 3
8 เม.ย.2534-23 ธ.ค.2542 โรงเรียนนารีนุกูล อาจารย์2 ระดับ 5
24 ธ.ค.2542-31 ม.ค.2549 โรงเรียนนารีนุกูล ครูโรงเรียนนารีนุกูล
1 ก.พ.2549-31มี.ค.2550 โรงเรียนนารีนุกูล ครูชำนาญการ
1เม.ย.2550-ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 หนึ่งแสนครูดี
2 รางวัลครูดีเขตพื้นที่