ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสุพัตรา แสงใส
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ.2529 ปริญญาตรี/ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) วิทยาลัยครูอุบลราชธานี/วิชาเอกภาษาอังกฤษ
พ.ศ.2525 อนุปริญญา/ป.กศ.ชั้นสูง วิทยาลัยครูอุบลราชธานี/วิชาเอกภาษาอังกฤษ
พ.ศ.2526 อนุปริญญา/พิเศษมัธยม (พ.ม.) -
พ.ศ.2523 ประกาศนียบัตรการศึกษา (ป.กศ.) วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
พ.ศ.2521 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ศ.3) โรงเรียนนารีนุกูล
พ.ศ.2518 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนอุบลวิทยาคม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
17 พฤษภาคม 2525 โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ครู 2
พฤษภาคม 2533 โรงเรียนปทุมพิทยาคม อาจารย์ 1
พ.ศ.2551 โรงเรียนนารีนุกูล ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูดีเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี
2 หนึ่งแสนครูดี