ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางญาดา ชมภูนุกูลรัตน์
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คหกรรมศาสตร์ศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2512 ประถม 4 โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร
2514 ประถม 7 โรงเรียนสกลนครวันครู(2501)
2519 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2547 โรงเรียนลำปาววิทยาคม อาจารย์2 ระดับ 7
2536-2538 โรงเรียนนาด้วงวิทยา อาจารย์ ระดับ 3
พ.ศ.2539-2540 โรงเรียนภูริทัตต์วิยา อาจารย์1 ระดับ 4
พ.ศ.2540-2542 โรงเรียนลำปาววิทยาคม อาจาร์ 1 ระดับ 5
พ.ศ.2543-2546 อาจารย์ 1 ระดับ 5 (พรบ.ระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546) โรงเรียนลำปาววิทยาคม
พ.ศ.2546 โรงเรียนลำปาววิทยาคม อาจารย์2 ระดับ 6
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล