ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางศศิธร คำมูล
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คหกรรมศาสตร์ศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2533 ปริญญาตรี/ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูอุบลราชธานี/คหกรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
โรงเรียนนารีนุกูล ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การแข่งขันขันหมากเบ็ง
2 การแข่งขันประดิษฐ์พานบายศรีสู่ขวัญ
3 การแข่งขันประดิษฐ์พานบายศรีสู่ขวัญ
4 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ
5 การแข่งขันขันหมากเบ็ง