ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางศศิญดา ยุทธภิญโญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ธุรกิจศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0850246494
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
441/3 หมู่ 23 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
เครื่องราช : ท.ช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2536 บธ.บ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2549 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี/การศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
16 พ.ค. 29 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม ตำแหน่ง ครู 2 ระดับ 2
1 ต.ค. 35 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม อาจารย์1ระดับ4
1 ต.ค. 40 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อาจารย์2ระดับ6
1 ต.ค. 45 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อาจารย์ 2 ระดับ 7
พ.ค. 59 โรงเรียนนารีนุกูล ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 วิทยากรการอบรมเจ้าหน้าท่ีการเงน
2 ครูท่ีปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ระดับ ดีเยี่ยม ปี 2553
3