ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวจีรนันท์ สุสิงห์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2556 ปริญญาตรี/ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น/คอมพิวเตอร์ศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนนารีนุกูล ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูที่ปรึกษา โครงงานซอฟต์แวร์ ระดับเหรียญเงิน ศิลปหัตถกรรมนร.65 (ภาค)
2 ครูที่ปรึกษา ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ ม.1-3 ระดับเหรียญทอง ศิลปหัตถกรรมนร.65 (ภาค)
3 ครูที่ปรึกษาการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-3 ระดับเหรียญทองแดง ศิลปหัตถกรรมนร.65 (ภาค)